DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Melrose PLC

Melrose PLC, an engineering company, engages in the design, development, and manufacture of specialist components for various markets worldwide. It operates in three segments: Dynacast, McKechnie Vehicle Components (MVC), and McKechnie Plastic Components (MPC).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Melrose PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NYN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Retail, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods