DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ocean Wilsons Holdings Ltd.

Ocwen Financial Corporation, through its subsidiaries, provides residential and commercial mortgage loan servicing, special servicing, and asset management services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ocean Wilsons Holdings Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
OCN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Services