DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Petrofac Limited

Petrofac Limited provides facilities solutions to the oil and gas production and processing industries. The company operates in four segments: Engineering and Construction, Offshore Engineering and Operations, Energy Developments, and Engineering, Training Services, and Production Solutions segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Petrofac Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PFC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials