DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Provident Financial plc

Provident Financial plc provides personal credit products to non-standard lending market in the United Kingdom and Ireland.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Provident Financial plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PFG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial