DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Plant Health Care

Plant Health Care plc, a microbial biotechnology company, provides natural systems and biological products to promote plant growth, health, and yield with environmental care.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Plant Health Care

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PHC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Chemicals - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials