DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Phoenix Group Holdings

Phoenix Group Holdings, a closed life assurance fund consolidator, acquires and manages closed life and pension funds primarily in the United Kingdom. It manages a range of whole life, term assurance, and pension products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Phoenix Group Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PHNX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Life Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial