DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pressure Technologies plc

Pressure Technologies plc listed on AIM in June 2007 with the goal of building a highly profitable group of companies, specialising in technology for the containment and control of liquids and gases in pressure systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pressure Technologies plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PRES

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods