DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pearson plc

Pearson plc engages in education, business information, and consumer publishing businesses worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pearson plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PSON

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Newspapers

LĨNH VỰC / SECTOR
Services