DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của PV Crystalox Solar plc

PV Crystalox Solar PLC, together with its subsidiaries, engages in the production and supply of multicrystalline silicon wafers to the photovoltaic market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PV Crystalox Solar plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PVCS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology