DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Reckitt Benckiser Group plc

Reckitt Benckiser Group plc manufactures and markets of household, and health and personal care products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Reckitt Benckiser Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Personal Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods