DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Redrow plc

Redrow plc operates as a residential property developer in the United Kingdom. The company develops residential and mixed-use properties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Redrow plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RDW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Residential Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods