DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Renishaw plc

Renishaw plc engages in the design, manufacture, and sale of advanced precision metrology and inspection equipment and products for the healthcare sector.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Renishaw plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RSW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electronic Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods