DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Smith & Nephew plc

Smith & Nephew plc develops, manufactures, markets, and sells medical devices in orthopaedics, endoscopy, and advanced wound management sectors worldwide. The company operates in three segments: Orthopaedics, Endoscopy, and Advanced Wound Management.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Smith & Nephew plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare