DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Hipgnosis Songs Fund Limited

Hipgnosis Songs Fund Limited is a closed-ended fund launched and managed by The Family (Music) Limited. The fund invests in songs and associated musical intellectual property rights, including master recordings and producer royalties. Hipgnosis Songs Fund Limited was formed in 2018 and is domiciled in Guernsey.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hipgnosis Songs Fund Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SONG

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial