DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của AAON Inc.

AAON is engaged in the engineering, manufacturing, marketing and sale of air conditioning and heating equipment consisting of standard, semi-custom and custom rooftop units, chillers, packaged mechanical rooms, air handling units, makeup air units, energy recovery units, condensing units and coils.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
AAON Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AAON

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
General Building Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials