DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ameris Bancorp

Ameris Bancorp operates as the bank holding company for the Ameris Bank that offers a range of banking products and services to retail and commercial customers in Georgia, Alabama, northern Florida, and South Carolina. The company engages in generating deposits and originating loans. Its deposit products and services primarily include commercial and retail checking accounts, regular interest-bearing savings accounts, money market accounts, individual retirement accounts, certificates of deposit, and time deposits.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ameris Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ABCB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.