DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Atlantic Capital Bank

Atlantic Capital Bancshares, Inc. is a $2.7 billion publicly traded bank holding company headquartered in Atlanta, Georgia. Atlantic Capital offers banking, treasury management, capital markets, trust, and mortgage services to privately held companies and individuals in Atlanta, eastern Tennessee, northwest Georgia and Charlotte, North Carolina.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Atlantic Capital Bank

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ACBI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial