DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ACI Worldwide Inc

ACI Worldwide powers electronic payments for financial institutions, retailers and processors around the world with its broad and integrated suite of electronic payment software.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ACI Worldwide Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ACIW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical & System Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology