DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Acorda Therapeutics, Inc.

Acorda Therapeutics, Inc., a commercial stage biopharmaceutical company, involves in the identification, development, and commercialization of therapies for multiple sclerosis (MS), spinal cord injury, and other nervous system disorders.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Acorda Therapeutics, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ACOR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare