DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Acelrx Pharmaceuticals

AcelRx Pharmaceuticals, Inc. is a specialty pharmaceutical company focused on the development and commercialization of innovative therapies for the treatment of acute pain.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Acelrx Pharmaceuticals

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ACRX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare