DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Acacia Research Corporation

Acacia Research Corporation, through its subsidiaries, acquires, develops, licenses, and enforces patented technologies in the United States

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Acacia Research Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ACTG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods