DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Adamis Pharmaceuticals Corp.

Adamis Pharmaceuticals Corporation operates as a biopharmaceutical company combining specialty pharmaceuticals and biotechnology products to provide medicines for patients, physicians, and healthcare organizations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Adamis Pharmaceuticals Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ADMP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Delivery

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare