DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ADTRAN Inc.

ADTRAN, Inc. designs, manufactures, markets, and services network access solutions that enable voice, data, video, and Internet communications across wireline and wireless networks worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ADTRAN Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ADTN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology