DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Advanced Energy

Advanced Energy (Nasdaq:AEIS) is a global leader in innovative power and control technologies for high-growth, precision power solutions for thin films processes and industrial applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Advanced Energy

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AEIS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology