DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Akamai Technologies Inc.

Akamai Technologies, Inc. provides services for accelerating and improving the delivery of content and applications over the Internet in the United States and internationally. The company offers Application Performance solutions that improve the performance of dynamic applications used by enterprises to connect with their employees, suppliers, and customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Akamai Technologies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AKAM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Internet Information Providers

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.