DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Allegiant Travel Company

Allegiant Travel Company, a leisure travel company, provides scheduled passenger services from small cities to leisure destinations in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Allegiant Travel Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ALGT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional Airlines

LĨNH VỰC / SECTOR
Services