DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Alaska Communications Systems Group Inc.

Alaska Communications Systems Group, Inc. provides integrated communications services in the State of Alaska. It operates in two segments, Wireline and Wireless.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Alaska Communications Systems Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ALSK

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Domestic

LĨNH VỰC / SECTOR
--