DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Altus Midstream Company

Altus Midstream Company is a pure-play, Permian-to-Gulf Coast midstream C-corporation. Through its consolidated subsidiaries, Altus owns substantially all the gas gathering, processing and transmission assets servicing production from Apache Corporation (“Apache”) (Nasdaq: APA) in the Alpine High play in the Delaware Basin and owns equity interests in four Permian-to-Gulf Coast pipelines.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Altus Midstream Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ALTM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Services