DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Accuray Incorporated

Accuray Incorporated designs, develops, and sells the CyberKnife system, an image-guided robotic radiosurgery system used for the treatment of solid tumors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Accuray Incorporated

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ARAY

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare