DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Air Transport Services Group, Inc.

Air Transport Services Group, Inc. is a holding company whose subsidiaries provide diversified airport-to-airport transportation services, cargo aircraft leasing and management, cargo aircraft related logistical support, and package handling and sort facility management.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Air Transport Services Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ATSG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods