DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của AeroVironment, Inc.

AeroVironment, Inc. designs, develops, produces, and supports unmanned aircraft systems, and efficient energy systems for various industries and governmental agencies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
AeroVironment, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AVAV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods