DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Atlantica Yield PLC

Atlantica Yield plc is a total return company that owns a diversified portfolio of contracted renewable energy, power generation, electric transmission and water assets in North & South America, and certain markets in EMEA.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Atlantica Yield PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities