DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Banner Corporation

Banner Corporation is a $10.2 billion bank holding company operating two commercial banks in five Western states through a network of branches offering a full range of deposit services and business, commercial real estate, construction, residential, agricultural and consumer loans.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Banner Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BANR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial