DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Bel Fuse Inc.

Bel Fuse Inc. is primarily engaged in the design, manufacture and sale of products used in networking, telecommunications, high speed data transmission, and consumer electronics. Products include magnetics (discrete components, power transformers, and MagJacks), modules (DC-DC converters, integrated analog front end modules, and custom designs), circuit protection (miniature, micro, and surface mount fuses), and interconnect devices (passive jacks, plugs, and cable assemblies).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Bel Fuse Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BELFB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.