DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của BlackLine

BlackLine is a provider of cloud-based solutions that transform Finance and Accounting (F&A) by automating, centralizing and streamlining financial close operations, intercompany accounting processes and other key F&A processes for large and midsize organizations. The company is recognized by Gartner as a Leader in its 2018 Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions and as a pioneer in the cloud market for enhanced financial control and automation.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
BlackLine

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology