DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Bruker Corporation

For more than 55 years, Bruker has enabled scientists to make breakthrough discoveries and develop new applications that improve the quality of human life. Bruker's high-performance scientific instruments and high-value analytical and diagnostic solutions enable scientists to explore life and materials at molecular, cellular and microscopic levels.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Bruker Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BRKR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Laboratories & Research

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare