DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sierra Bancorp

Sierra Bancorp operates as the bank holding company for Bank of the Sierra that provides retail and commercial banking services to communities in the central and southern sections of the San Joaquin Valley in California.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sierra Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BSRR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Pacific Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial