DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của BioSpecifics Technologies Corp.

BioSpecifics Technologies Corp., a biopharmaceutical company, engages in the development of an injectable collagenase clostridium histolyticum for multiple indications in the United States. The company offers injectable collagenase for the treatment of Dupuytren’s contracture and Peyronie’s disease under the XIAFLEX brand in Canada, Australia, Brazil, and Mexico, as well as under XIAPEX brand name in Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
BioSpecifics Technologies Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BSTC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.