DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của First Busey Corporation

First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE) is an approximately $7 billion financial holding company headquartered in Champaign, Illinois. Busey Bank, First Busey Corporation’s wholly-owned bank subsidiary, is also headquartered in Champaign, Illinois and has twenty-eight banking centers serving Illinois, thirteen banking centers in the St. Louis, Missouri metropolitan area, five banking centers … More serving southwest Florida and a banking center in Indianapolis, Indiana.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Busey Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BUSE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial