DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Calithera Biosciences Inc

Calithera Biosciences, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, focuses on discovering and developing small molecule drugs directed against tumor metabolism and tumor immunology targets for the treatment of cancer in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Calithera Biosciences Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CALA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare