DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Casey's General Stores Inc.

Casey’s General Stores, Inc. operates convenience stores under the Casey’s General Store, HandiMart, and Just Diesel names in 11 Midwestern states, primarily Iowa, Missouri, and Illinois.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Casey's General Stores Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CASY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services