DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Colony Bankcorp Inc.

Colony Bankcorp, Inc. is a bank holding company headquartered in Fitzgerald, Georgia that consists of one operating subsidiary, Colony Bank. The Company conducts a general full service commercial, consumer and mortgage banking business.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Colony Bankcorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBAN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial