DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cellular Biomedicine Group Inc

Cellular Biomedicine Group Inc., a biomedicine company, develops treatments for cancerous and degenerative diseases in Greater China. It focuses on developing and marketing cell-based therapies to treat serious chronic and degenerative diseases, such as cancer, osteoarthritis, tissue damage, various inflammatory diseases, and metabolic diseases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cellular Biomedicine Group Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBMG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare