DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc., through its subsidiaries, engages in the development and operation of the Cracker Barrel Old Country Store restaurant and retail concept in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBRL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services