DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của CNB Financial Corporation

CNB Financial Corporation operates as the bank holding company for CNB Bank that provides various banking products and services in Pennsylvania and Ohio. The company's principal products and services include checking, savings, and time deposit accounts; and real estate, commercial, industrial, residential, and consumer loans.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CNB Financial Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CCNE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial