DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cogent Communications Group Inc.

Cogent Communications Group, Inc., together with subsidiaries, provides high-speed Internet access and Internet Protocol, or communications services to small and medium-sized businesses, communications service providers, and other bandwidth-intensive organizations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cogent Communications Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CCOI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Communication Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.