DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CDW Corp

CDW is a leading multi-brand technology solutions provider to business, government, education and healthcare organizations in the United States, Canada and the United Kingdom. A Fortune 500 company with multi-national capabilities, CDW was founded in 1984 and employs more than 8,400 coworkers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CDW Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CDW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Information Technology Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.