DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Central European Media Enterprises Ltd.

Central European Media Enterprises Ltd. operates as a vertically integrated media company operating broadcast, content, and new media businesses in central and eastern European countries.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Central European Media Enterprises Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CETV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Broadcasting - TV

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods