DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cemtrex

Cemtrex Inc. is a leading diversified technology company offering a range of products, systems, and solutions in a wide variety of industries around the world to meet today’s industrial and manufacturing challenges. Cemtrex, through its wholly owned subsidiaries provides electronic manufacturing services of custom engineered advanced electronics system assemblies, emission monitors & instruments for industrial processes, and environmental control & air filtration systems for industries & utilities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cemtrex

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CETX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment & Components

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.