DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Contrafect Corp

Contrafect Corp is a biotechnology company focused on developing treatments for drug resistant, life-threatening infectious diseases. Contrafect Corp lysin and monoclonal antibody products represent new approaches to treating infections.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Contrafect Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CFRX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare